Graduation Thesis


Image
Image
Image
2022-2023 Graduation Thesis

111-33-1:Liu, Ying-Wen, Chung, Yun-Yi Research on Female Costume Culture in Tang Poetry Yu, Shiu-Yun

111-33-2:Song, You-Jia Novel: Tzu-yeh Songs Yu, Shiu-Yun

111-33-3:Chang, Yi-Ru Discussion of Protection from Sexual Assault and Secondary Victimization: Example of Lin, Yi-Han’s Fan Si-Qi’s First Love Paradise Yu, Shiu-Yun

111-33-4:Li, Meng-Yu Novel: Depression Garden Yu, Shiu-Yun

111-33-5:Chen, Hsin-Jung, Chen, Jia-Yu Reseach on Cross-strait Crosstalk: Example of Comedians Workshop and Deyunshe Wang, Chuan

111-33-6:Tsou, Chieh-Yu, Liu, Chih-Yu Space Construction and Zen Imagery in Wang Wei’s Landscape Poetry Wang, Chuan

111-33-7:Zheng, Yu-Jun, Lin, Tzu-Han Sun, Wei-Jan Tung, Wei-Chia Intertextuality in Contemporary Writing: Example of Book of Odes - Jian Jia Chen, Wen-Ju

111-33-8:Ceng, Jian-Jhong, Ku, Han-Xuan Lin, Yi-Qing Lin, Chih-Chi Comparison of Drama and Original Works: Example of On Children Chen, Wen-Ju

111-33-9:Ting, Hsin-Yi Picture Book: What Shall I Do? Liang, Li-Ling

111-33-10:Tsai, Yi-An Yen, Yung-Ju Promotion and Expansion of Taiwanese Prosperity Turtle Offering Culture: Example of Kaohsiung Yi Cheng Tang Liang, Li-Ling

111-33-11:Chen, Yi-En Wu, Cheng -Yu Peng, Zi-Yun Xu, Jing-Qi Chang, Yi-Fang Yang, Zi-Yi Picture Book: Magic Dream House Xu, Yu-Jing

111-33-12:Kuo, Ssu-Yi Lo, Zhao-Yu Kang, Pei-Yao Yu, Tai-Jie Ye, Shang-Yi Huang, Xin-Pei Image Differences between Classic of Mountains and Seas and Contemporary Film: Example of Nine-Tailed Fox and Mermaid Xu, Yu-Jing

111-33-13:Lee, Yu-Ju, Tsai, Ming-Tzu, Chou, Hsin-Ping, Analysis and Practical Study of Electronic Teaching Materials: Example of Modern Fiction Course Lin, Wen-Ching

111-33-14:Li, Yu-Qian, Lin, Zi-You Wu, Yu-Xuan Hsu, Tzu-Yun Hsieh, Chia En Fan Chiang, Chih-Yen Differences between Chinese and French Views on Children’s Books: Example of The Little Prince and The Scarecrow and their Sequels Lin, Wen-Ching

111-33-15:Lin, Tsai-Xuan, Liu, Ssu-Ting, Wu, Hui-Qiao, Yang, Hsiu-Jui, Li, Pei-Ling, Chen, Jing-Rong Picture Book: Strange Tales from a Chinese Studio Lin, Wen-Ching

111-33-16:Chung, Shih-Chieh, Lu, Cheng-Yen, Lin, Bo-Ru An Analysis of the Neo-Confucianism Criticism in Wu Jin-Zi’s The Scholars Tsai, Shu-Min

111-33-17:Yang, Yu-Shiuan, Huang, Yun-Ling, Chiang, Hui-Ju Tsai, Yu-Chieh Ding, Xiu-Ting Short Story: Forest Academy Story Collection Tsai, Shu-Min

111-33-18:Chen, Li-Ying Alienation and Assimilation: Analysis of Xiao Feng’s Self-Identification in The Eight Parts of the Dragon Tsai, Shu-Min

111-33-19:Yang, Cheng-Yan Picture Book: Find Freedom Chen, Ming-En

111-33-20:Chang, Chen-Ting, Li, Chia-Chen, Chiu, Yu -Hsuan, Tao, You-Jun  Chang, Shu-Yu Picture Book: Slowly Chen, Ming-En

111-33-21:Ju, Fang-Yi, Hsu, Ching-Ting Merriment in Poetry and Wine: Analysis of Wine Imagery in Tao Yuan-ming’s Poems Chen, Chi-Jen

111-33-22:Wang, Guan-Siang, Lin, Tzu-Wei, Chang, Kuan-Lun, Yeh, Chao, Lin, Wei-Chieh Children’s Picture Book: Xiang’s Fantastic Adventure Chen, Chi-Jen

111-33-23:Wu, Jyun-Yi, Wang, Yu-Hao, Wu, Jie-Long Research of Chivalrous Spirit in Jin Yong’s Novels Chen, Chi-Jen

111-33-24:Huang, Ya-Wen, Chuang, Tzu-Yi, Gan, Min-Qi Picture Book: I Do Not Want to Embrace Violence Chen, Fu-Jung

111-33-25:Jiang, Jia-Chen, Tsai, Pei-Shiou, He, Ya-Hsuan Radio Drama: Hua-Di Chen, Fu-Jung

111-33-26:Wang, Xian-Le Modern Exhibition of Literary Classics: Example of Guoguang’s Peking Opera The Golden Lock Hsu, Hui-Ling, Lin, Wen-Ching

111-33-27:Huang,Yung-Fang Analysis of Socio-Cultural Connotations of Female Spiritual Mediums Hsu, Hui-Ling

111-33-28:Huang, Yu-Chi A Comparision of TianGuan Book in The Records of the Grand Historian and Astronomical Records in The Book of Han Hsu, Hui-Ling

111-33-29:Chou, Tzu-Ting, Jiang, Ya-Wen, Wu, Yang Magazine: Dream Space Hsu, Hui-Ling

111-33-30:Chang, Yun-Hsuan, Li, Si-Ying, Ou, Yu-yi Script: Backlight Hsu, Hui-Ling

111-33-31:Chen, Ya-Jing, Lin, Pei-Chun, Hsiao, An-Ting Picture Book: Mika of Cat Village Hu, Chien-Ju

111-33-32:Xiao, Xiang-Hong, Chen, Yu-Ching, Hsieh, Po-Yu Proposal: Children’s Gateway Book Project Hou, Yu-Tung

111-33-33:Lin, Gui- Yu, Chen, Yi-Hsuan, Yu, Si-Chen Social Significance of Gender-fluid Apparel in Contemporary Culture Hou, Yu-Tung